UK_flag   DK_flag   DE_flag   norsk flag   cookies_logo

exodraft partikelfilter för vedeldade kaminer

Kaminfilter > Kaminfilter whitepaper

Är det verkligen nödvändigt att förbjuda användning av vedeldade kaminer?

Mer betoning på miljö och föroreningar har ökat granskningen av utsläppsnivåer från vedeldade kaminer och andra eldstäder, särskilt i tätbefolkade stadsområden.

Speciellt är utsläppen av fina och ultrafina partiklar en orsak till oro eftersom dessa partiklar sannolikt kommer att ha negativa konsekvenser för vår hälsa (även om bevisen för det här ännu inte är slutgiltiga).

Istället för att förbjuda användning av vedeldade spisar – vilket bidrar med CO₂ vänlig uppvärmning i många hem – kan en mer lönande metod vara att använda redan befintlig filterteknik.

Vad är en partikel och var kommer den ifrån?

Partiklar finns i många olika former och storlekar. De kan vara flytande små droppar eller fasta partiklar, de kan vara formade som sfärer, fasetterade kristaller eller nålar, och de kan vara oregelbundna kluster av mindre partiklar.

Partiklar är kategoriserade baserat på deras storlek. Partiklar mindre än 0.1 μm kallas ultrafina partiklar, partiklar mindre än 2.5 μm kallas fina partiklar, medan partiklar större än 2.5 μm kallas grova partiklar.

Beskrivning Storlek (diameter) i μm Storlek i nanometer (nm) Viktfaktor
Nanopartiklar < 0,02 < 20 0,000001
Ultrafina partiklar < 0,1 < 100 0,001
Fina partiklar < 2,5 < 2500 1
Grova partiklar > 2,5 > 2500 1

Ultrafina partiklar och nanopartiklar bildas under förbränningsprocesser, exempelvis i motorer och kraftverk, såväl som inom olika industrier.

Förbränning av biomassa släpper också ut partiklar som är mindre än 0.1 μm, oavsett om bränningen inträffar i naturen, som är fallet med en skogsbrand, eller som ett resultat av mänsklig verksamhet, som är fallet med lokal vedeldning.

Slutligen, partiklar kan bildas när gasmolekyler smälter samman, dvs omvandlingen av gas till partiklar (kondensation).

Vilka är effekterna av partiklar på människor?

På grund av deras lilla storlek och kemiska sammansättning utgör fina och ultrafina partiklar en allvarlig hälsorisk eftersom de kan tränga in djupt i våra andningsorgan, komma in i våra lungor och orsaka en mängd olika sjukdomar, från kronisk hosta till hjärt-kärlsjukdomar och lungcancer.

I svårt drabbade miljöer kan en person potentiellt andas in miljontals partiklar med ett enda andetag. Våra andningsorgan är utrustade med naturliga filter för grova partiklar, som absorberas i näsan och halsen och hostas upp.

Fina och ultrafina partiklar är däremot en annan sak eftersom de kan komma in i våra lungor och alveolär. Partiklar med en storlek mellan 0.1 och 1 μm kan till och med komma in i blodomloppet och kroppsvävnaden där de fäster sig och reagerar, och kan i vissa fall orsakar cancer.

För att göra saken värre är fina och ultrafina partiklar mycket mer rådande än grova partiklar.

Partikler ved mennesker

Ultrafina partiklar är de farligaste eftersom deras lilla storlek gör det möjligt för dem att komma in i våra alveolärer, och därifrån fortsätta in i vårat blodomlopp och kroppsvävnad.

Hur mäts partiklar idag?

Idag mäts partikelutsläpp från eldstäder (vedeldade kaminer, pelletsugnar osv.) Det utförs på viktbasis (partikelmassa [PM]), vilket innebär att en fördefinierad mängd ved eldas och partiklarna som släpps ut med rökgasen under förbränningen vägs.

Vedeldade kaminer och andra eldstäder har förbättras under åren så att dom släpper ut avsevärt mindre partikelmassa än tidigare. Tyvärr är det bara de större, tyngre partiklarna som tas bort som ett resultat av dessa förbättringsinsatser.

Förbränning i nyare typer av vedeldade kaminer sker vid en högre flamtemperatur, vilket genererar ett överflöd av fina och ultrafina partiklar. Dessa partiklar väger så lite att en mätning baserat enbart på vikt enbart kommer att missa dom.

Av den anledningen är det mycket viktigt att industrin börjar mäta mängden fina och ultrafina partiklar som produceras av vedeldade kaminer och andra eldstäder. Genom att mäta partikelantalet i kyld rökgas kan föroreningsnivåerna mer exakt fastställas tillsammans med de mest effektiva tekniska åtgärderna för att minska dem.

Partikel filter på tag

exodraft partikelfilter
monterat på en stålskorsten

Var mäts partiklar idag?

Mätningar på partikelutsläpp från vedeldning kan utföras på heta rökgaser i enlighet med EN13240 standarden eller på kylda, utspädda rökgaser i enlighet med den norska NS3058 standarden.

Den senare metoden tar hänsyn till de sekundära partiklarna som bildas under kylning (kondensation) av rökgaserna, vilket ger mätningar högre partikelinnehåll.

Av denna anledning är mätningar på kylda rökgaser mer representativa för realistiska partikelutsläpp till utomhusmiljön än mätningar som utförs på heta rökgaser.

Källa:
Hvilken virkning har luftrensning på indeluftens indhold af partikler…
Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Högskola

Hur ska partiklarna mätas från och med nu?

För att exakt bestämma utsläppsnivåer från eldstäder, bör partiklar mätas och räknas med rätt mätutrustning och inte bara vägas. exodraft och PHX innovation har samlat en stor sakkunskap om lämpliga tillvägagångssätt för mätning av partikelantal i kondenserad rökgas.

Genom att tillämpa denna sakkunskap kan de faktiska utsläppsnivåerna och filtreringshastigheterna fastställas.

Hur kan man minska partikelutsläpp från eldstäder?

exodraft rökgas partikelfilter ESP-10 är konstruerat för att ta bort de farliga fina och ultrafina partiklarna från rökgasen i vedeldade kaminer och andra eldstäder. ESP minskar antalet partiklar med upp till 95% (fina och ultrafina partiklar) och minskar den totala partikelmassan med 70-75%.

Mätningar genomfördes i enlighet med den norska NS3058 standarden, som ger en realistisk bild av mängden partiklar som släpps ut utomhus. Den elektrostatiska stoftavskiljaren installeras ovanpå skorstenen och använder en högspänningselektrod för att ladda rökgaspartiklarna, vilket får dem att samlas inuti filtret.

exodraft’s vedkaminfilter har en automatisk rengöringsfunktion, som upprätthåller en hög filtreringseffektivitet och minskar underhållet.

Hur fungerar kaminfiltret?

En elektrostatisk stoftavskiljare (ESP) är byggd på följande principer:

  1. Generering av hög spänning
  2. Laddning av partiklar med hög spänning
  3. Avskiljning och klustrering av partiklarna genom kraften av elektromagnetism

Så snart spänning appliceras på elektroden genereras ett elektriskt fält runt den. Om spänningen är tillräckligt hög, kommer det elektriska fältet att vara tillräckligt kraftfullt för att ladda partiklarna i rökgasströmmen, vilket får dem att hålla fast vid filtrets innerväggar där de klumpar samman för att enkelt kunna tas bort.

Förbud eller stöd?

Vedeldning har en betydande nackdel genom att det släpper ut partiklar som är potentiellt skadliga för oss.

En lösning kan vara att inrätta ett förbud och ställa in ett incitament till avyttring på vedkaminer, men det skulle ta bort en hel del bra primära och sekundära värmekällor i människors hem.

Vedeldning är ett hållbart och CO₂ vänligt sätt för uppvärmning av ett hus. Ett stödinitiativ för att hjälpa partikelreducerande teknik i stället skulle kunna rädda vedeldningstraditionen och samtidigt hjälpa till att ta bort skadliga partiklar från luften som vi andas in.

Framtiden för partikelutsläpp från vedeldade kaminer och eldstäder

Framtiden för vedeldade kaminer kommer troligen att innehålla stramare bestämmelser och tydligt definierade gränser för partikelutsläpp för att bibehålla kvaliteten på vår luft.

Det första steget i denna riktning har redan tagits i Tyskland där miljömärket ”Blauer Engel” (Blue Angel) har ställt strängare krav på utsläppsnivåer från vedeldade kaminer och eldstäder, men också – för första gången nånsin – en gräns för antalet partiklar som släpps ut av någon eldstad.

Krav som dessa kan endast tillgodoses med partikelreducerande teknik.

exo_logo

Telefon nummer

+46 (0)8-5000 1520

Addresse

Kalendevägen 2
SE-302 39 Halmstad

E-mail address

info@exodraft.se